Ergonomi

Falck Helse kan tilby bedrifter kurser og individuelle tiltak innenfor ergonomi. Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. For å unngå sykdom og belastningsskader må arbeidsgiver og arbeidstaker ta hensyn til hva som er god ergonomi og tenke forebyggende tiltak. Falck Helse har kompetente bedriftsfysioterapeuter som drar ut på arbeidsplassen og bistår bedrift og ansatte med å finne gode løsninger på utfordringer relatert til muskel/ skjelett apparatet. Det vil alltid foreligge en rapport hvor anbefalte tiltak blir skissert opp for både den enkelte ansatt samt bedrift som helhet. Oppfølging på utførte oppdrag vil i mange tilfeller også være aktuelt for å sikre at tiltakene blir etterfulgt.

De ulike produktene Falck Helse kan tilby innenfor ergonomi er:

Ergonomifokus kontorarbeidsplass:

Utføres hos kunden og består av felles innledende foredrag (ca 30 min) og veiledning og tiltak ved den enkeltes arbeidsplass (10-20 min). Rapport og tiltaksplan sendes virksomheten.

Ergonomikurs:

Bedriftstilpassede kurs, vanligvis inntil 3 timer. Behovsprøvd innhold. Kan inneholde fokus på tungt og ensformig arbeid, kartlegging og risikovurdering, stresshåndtering, fysisk aktivitet og helse, instruksjon i forebyggende øvelser og lignende.

Individuell arbeidsplassvurdering:

Gjennomføres etter behov og innebærer samtale med den ansatte, funksjonsundersøkelse, tilrettelegging av arbeidsplassen og forslag til videre tiltak. Tjenesten er spesielt aktuell for personer som er sykemeldt, eller står i fare for å bli det. Den ansatte følges opp etter ca. en måned.

Forebyggende gruppe:

Gruppetilbud med faglig oppdatert fysisk aktivitet, tilpasset bransje og arbeidsoppgaver. Målet er å bedre den ansattes arbeidshelse og fysiske kapasitet, men også styrke samhold og kommunikasjon i bedriftene. Gruppeopplegget tilpasses bedriften/avdelingen og de ansatte på en slik måte at alle kan delta og ha nytte av det.

Fysikalsk veiledning:

Rettet mot ansatte med behov for veiledningssamtaler, med ekstra fokus på kropp, spenninger og smerte. Timene kan inneholde samtaler og konkrete stresshåndteringsmetoder. Gjennomføres av egnet fysioterapeut.

Fysioscreening:

Systematisk kartleggingsverktøy som tar temperatur på bedriften med tanke på stress- og spenningsnivå, søvn, arbeidsmengde og muskel-/skjelettapparatet. Screeningen består av samtale og testing av den enkelte arbeidstaker, ca 25 minutter per person. Det utarbeides en samlet anonymisert rapport til arbeidsgiver.

Kurs i stresshåndtering:

Vi arrangerer bedriftsinterne engangskurs (inntil 3 timer), eller kurs over flere ganger med stort fokus også på konkrete stresshåndteringsmetoder. Selve tema og vinkling styres av utfordringene i den enkelte bedrift/avdeling. Målet er økt bevissthet rundt eget stress og egne mestringsstrategier, og øke kompetanse på egen stresshåndtering.

Konsultasjon med fysioterapeut:

Samtale, undersøkelse eller veiledning ved behov.