Sykefraværsarbeid

Lederstøtte:
Våre HMS rådgivere har helsefaglig kompetanse og kjenner både arbeidsmiljøregelverket og NAV's regelverk godt. På den måten er vi gode veiledere i forhold til oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Vi kan også være bidragsytere i kommunikasjonen mellom arbeidsgiver, ansatte og fastlege der det er avgjørende å etablere felles forståelse i forhold til muligheter og begrensninger.

Dialogmøter:
Alle arbeidsgivere er pålagt å utarbeide handlingsplan med syke medarbeidere. Dette arbeidet kan Falck Helse bistå med.
Dersom den sykemeldte ikke raskt kommer i jobb igjen, gjennomføres «dialogmøter» etter fast anvisning fra NAV. På disse møtene kan det være hensiktsmessig at bedriftshelsetjenesten deltar.

Individuell oppfølging:
Ved fysisk eller psykisk sykdom, fare for sykdom eller plager, kan bedriften velge å tilby den ansatte en vurderingssamtale sammen med leder og Falck Helse. Formålet er å avklare behovet for individuell oppfølging. Oppfølgingen tar utgangspunkt i motiverende samtaler og tilrettelagt fysisk aktivitet med særlig fokus på aktuelle arbeidsbelastninger. Den ansatte følges tett opp av fysioterapeut 2-3 ganger pr uke, og leder involveres fortløpende med ukentlig dialog og skriftlig rapportering.