HAMP


Helse og arbeidsmiljøprofil
HAMP er som en webbasert selvsangivelse innenfor HMS og er svært enkel å bruke. Undersøkelsen utføres elektronisk og kan gjennomføres på pc, nettbrett eller telefon. Den kartlegger ansattes opplevelse av helse og arbeidsmiljø.
HAMP er utviklet etter retningslinjer fra WHO og skandinaviske helsemyndigheter.

Kostnadseffektiv screening

HAMP gir arbeidsgiver en god oversikt over arbeidsmiljøets styrker og eventuelle utfordringer. Den tydeliggjør problemområder hvor det er hensiktsmessig å gå i dybden og gjør det mulig å fokusere på risikogrupper.

Dette verktøyet kan være med å forhindre sykemeldinger og redusert arbeidsevne ved at helsepersonell følger opp enkeltansatte som står i fare for å bli sykemeldt eller har risikofaktorer som kan påvirke arbeidsfunksjon på lengre sikt.
Ved hjelp av HAMP blir bedriftshelsetjenesten kjent med bedriften og kan lettere gi hensiktsmessige råd om tiltak og oppfølging.

Ikke alle fokusområder vil være relevante for alle bransjer. Bedriften kan selv velge hvilke fokusområder som skal inkluderes i deres undersøkelse, samt hvilket tidsrom undersøkelsen skal være tilgjengelig for ansatte.

Ved minimum 20 responser vil bedriften motta en grupperapport, på bedrifts- og/eller avdelingsnivå. Antall responser er satt for å kunne bevare konfidensialitet.
Rapporten inneholder en oversikt over hvilke risikofaktorer som er tilstede i bedriften, i form av rødt, gult og grønt. Resultatene kan sammenlignes med et Falck gjennomsnitt. Dette gjennomsnittet er basert på resultater fra alle andre bedrifter som har gjennomført denne type kartlegging.

 

Kvalitativ helseovervåking
Bedriftshelsetjenesten gjennomfører lovpålagte helsekontroller og helseovervåking ut fra risikovurderinger i bedriften.
HAMP er et svært godt verktøy for å kvalitetssikre kartlegging av risikofaktorer i forkant av helsekontroller. Etter at kartleggingen er utført, kan innhold i helsekontroller rettes mot de utfordringene en ansatt har, i stedet for å bruke ressurser på forhold som allerede fungerer tilfredsstillende og/eller bra.
Etter bedriftens ønske kan ansatte få oppfølging etter HAMP:
• Per telefon
• Per kryptert videosamtale (VisibaCare)
• Per fysisk helsekontroll

Individuell oppfølging
Ansatte som gjennomfører HAMP blir bevisstgjort sin egen belastning og tåleevne sett opp mot sin arbeidsfunksjon og arbeidsmiljø. Alle som fullfører HAMP, får tilgang til en personlig rapport med tilbakemelding i form av røde, gule eller grønne smilefjes, samt korte råd og veiledning.

Ved fysisk helsekontroll føres utførte målinger inn i den personlig rapporten, slik at den ansatte kan følge sin utvikling og gjerne bruke denne ved konsultasjon hos fastlege eller ved annen oppfølging.

Konfidensialitet
Personopplysninger ivaretas i henhold til gjeldende lovgivning. All pålogging skjer ved hjelp av BankID.
Etter samtaler med ansatte eller fysiske helsekontroller, vil bedriften få en tilbakemelding dersom det framkommer informasjon som kan og bør gis til bedriften. Ansatte som gir denne informasjonen må samtykke til denne videregivelsen. Dersom ansatte ikke samtykker, vil informasjon forbli konfidensiell mellom den ansatte og Falck Helse.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med din kontaktperson hos Falck Helse eller via
tlf.: 380 21 700 / e-post: bht@falckhelse.no

Tilbake