Langvarige smerter

Kartlegging og rehabilitering for langvarige smerte

Vi tilbyr kartleggingsopphold og rehabilitering for langvarige smertetilstander ved våre avdelinger i Trondheim, Hamar og Oslo.

Et dagbasert tilbud med vekt på å styrke personers mestringsevne i hverdag og arbeidsliv.  Vårt tverrfaglige team støtter dem i arbeidet for bedre livskvalitet, funksjon og bedret helse, både fysisk og psykisk. Vi har som mål å hindre sykemelding eller bistå i tilbakeføring til arbeid, sosial deltakelse og andre meningsfulle aktiviteter.

Tverrfaglig team

Vi har et spesialistteam bestående av lege, psykolog, fysioterapeut, sykepleier og jobbkonsulent. Fagpersoner som ernæringsfysiolog, idrettspedagog og ergoterapeut trekkes inn ved behov.

Kartlegging

Kartlegging og vurdering gjennomføres over 2 uker, opptil 5 dager per uke. Det gjøres en tverrfaglig kartlegging av personens smertebilde, funksjonsnivå og totale livssituasjon. I samarbeid med det tverrfaglige teamet utarbeides det en plan for videre tiltak rettet mot personens problematikk. Det kan være videre oppfølging i kommunen, primærhelsetjenesten, rehabilitering hos Falck eller annen oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering

Rehabiliteringen foregår på dagtid, er gruppebasert og varer i 8-12 uker, 3 dager i uken. Vi har en tverrfaglig, helhetlig og aktiv tilnærming med personens muligheter og ressurser i sentrum. I fellesskap utformes rehabiliteringsmål i henhold til livssituasjon. Vi jobber målrettet for å sammen nå målene som kan bedre livskvalitet og øke hverdagsmestring. Gjennom gruppebasert undervisning, individuell veiledning og tilpasset fysisk aktivitet ønsker vi å skape gode, aktive mestringsstrategier.

Med en kombinasjon av fysisk oppmøte og digital oppfølging legger vi til rette for et tilpasset rehabiliteringstilbud til hverdagssituasjon.

Behandlingstilbudet egner seg for  de med kronisk muskel- og bløtdelssmerter. Eksempler på dette kan være langvarige nakke- og/eller ryggsmerter, artrose og fibromyalgi. Tiltaket inngår i det offentlige helsetilbudet, og krever kun egenandel opp til frikortgrense.

Henvisning

  1. Fra fastleger, avtalespesialister eller annet helsepersonell med henvisningsrett sendes henvisning til Regional koordinerende enhet (RKE) som rettighetsvurderer.
  2. Fra spesialisthelsetjenesten kan henvisningen sendes direkte til Falck via Norsk helsenett.
  3. Se «sjekkliste for henvisning» på RKE sine hjemmesider. Etter mottatt henvisning, gir vi svar innen 10 dager