Kriseassistanse

KriseAssistanse er et tilbud til deg som har opplevd en akutt hendelse av en så alvorlig karakter at rask tilgang til krisepsykolog er nødvendig. Kriser er voldsomme, og ofte kommer vi oss gjennom dem ved hjelp av god støtte fra vårt sosiale nettverk. Noen ganger opplever vi imidlertid situasjoner, som griper så voldsomt inn i vår tilværelse, at vi trenger mer enn det som rimelig kan forventes av våre nærmeste.

Traumatiske hendelser

En traumatisk hendelse kan føre til en krisereaksjon, men siden toleransen for stress er individuell, er det ingen automatikk i dette. En krise defineres som en livssituasjon hvor ens tidligere erfaringer og innlærte reaksjoner ikke er tilstrekkelige for å forstå og beherske den aktuelle situasjon.

Man utsettes for en traumatisk hendelse når man selv erfarer eller er vitne til en hendelse som involverer faktisk trussel mot liv eller alvorlig skade hvor det reageres med intens redsel, hjelpeløshet og/eller skrekk og sjokk. Eksempler kan være uventede dødsfall, ulykker, vold, ran – altså eksterne, uventede og uforutsette hendelser.

En krisereaksjon er i denne sammenheng sterke stressreaksjoner etter plutselige traumatiske hendelser, men ikke etter vedvarende stress over tid. Da kan man ofte vente noen dager med psykologbistand.

Krisereaksjoner

Akutte krisetilstander innebærer ofte symptomer som manglende aksept for det som har hendt. Mange opplever total forvirring, tankekaos, tap av evne til å tenke logisk og resonnere rasjonelt og/eller lammende angst. Hensikten med KriseAssistanse er å lette krisereaksjoner og tilby et forebyggende tiltak etter krisehendelser for å forhindre uheldige senreaksjoner.

Debriefing

For de fleste går frykten gradvis over i løpet av noen uker, men ganske mange kan oppleve at man fortsatt er redd og sterkt plager av minner fra hendelsen mer enn en måned etter at den fant sted. Forebyggende tiltak etter slike traumatiske hendelser er derfor viktig for å lette krisereaksjoner og forhindre alvorlige senreaksjoner.

Psykologisk debriefing er en samlebetegnelse på et slikt tiltak som finner sted kort tid etter en potensielt traumatiserende hendelse. Målsetningen er å ta vare på den rammede og forebygge utvikling av Post-Traumatisk Stress Lidelse (PTSD). Under psykologisk debriefing oppfordrer man den berørte om å dele og beskrive situasjonen og sine følelsesmessige erfaringer. Intensjonen er å rekonstruere hendelsen i trygge omgivelser og redusere fysiologisk aktivert stress.

Bestill kriseassistanse til ansatte


Kontakt med krisepsykolog


Tidlig kontakt med krisepsykolog kan gjøre deg i bedre stand til å håndtere en vanskelig situasjon. Det vil gi deg verktøy til å bearbeide og forstå reaksjoner og følelser. For mange er en slik kontakt en god hjelp for å raskt komme tilbake til en normal hverdag.

Opplever du en akutt krise, ulykke eller katastrofe kontakter du vårt døgnåpne Rådgivningssenter. Her blir du møtt av vennlig helsepersonell som formidler kontakt med krisepsykolog pr. telefon eller som reiser ut til skadestedet.

Rådgivningssenteret er døgnåpent alle dager i året. Du kan ringe oss på 21 49 80 23