Sykefraværsarbeid

Personalbistand er en telefonbasert rådgivningstjeneste bemannet av sosionomer. Målet med tjenesten er å hjelpe medarbeidere med å komme raskest mulig tilbake i arbeid og forebygge sykefravær.

 

 

Hvem kan benytte seg av Personalbistand?

Personalbistand er en tjeneste hvor medarbeidere som er sykemeldt, har hyppig korttidsfravær eller står i fare for å bli sykemeldt blir fulgt opp av en Personlig Rådgiver. Målet med bistanden er å hjelpe medarbeidere med å komme raskest mulig tilbake i arbeid.

Kartlegging

Når medarbeider har meldt sak til Personalbistand blir det avtalt et tidspunkt for en kartleggingssamtale. Målet med denne samtalen er å få oversikt over medarbeiders situasjon og behov, og sørge for riktig hjelp og behandling.

Tverrfaglig team


Etter den første kartleggingssamtalen tar den Personlige Rådgiveren saken opp i Tverrfaglig team bestående av sosionom, lege, fysioterapeut, psykolog og sykepleier. Teamet drøfter de helsemessige og psykososiale aspektene ved saken, og vurderer hva slags behandling og tiltak som bør settes i gang for å forhindre eller redusere sykefravær. Dersom teamet anbefaler en spesifikk type utredning eller behandling, kan rådgiveren være behjelpelig med å bestille via Falck Helses nettverk eller hjelpe medarbeider videre i det offentlige helsevesen

Den Personlige Rådgiveren tilbyr medarbeider støttesamtaler og oppfølging så lenge det er behov for det.

Bestill sykefraværsoppfølging fra Falck Helse